Aktualności

Szkoła po reformie ma być chrześcijańska

GN

Tygodnik „Głos Nauczycielski” pisze, że ministerstwo edukacji napisało we wstępie do projektu ustawy – Prawo oświatowe wprowadzającej nowy ustrój szkolny, iż „oświata ma respektować chrześcijański system wartości”.
„Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności” – tak brzmi inwokacja do ministerialnego projektu nowej ustawy – Prawo oświatowe.
GŁOS NAUCZYCIELSKI

Dodaj komentarz